Slik får du mest mulig byggelån med minst mulig egenkapital

Fordelingen mellom egenkapital og fremmedkapital

Eiendomsutvikling er en kapitalkrevende disiplin der riktig finansiering kan utgjøre millioner fra eller til inn i prosjektet. Vurderinger rundt avkastning på egenkapital bidrar til å rigge dine investeringer i eiendomsutvikling på en fordelaktig måte. Målet er at du kan tjene mer på dine investeringer og utnytte kapasitet og kapital maksimalt. 

Når lån skal innvilges er det vanlig at bank og kunde diskuterer fordelingen mellom egenkapital og fremmedkapital. Diskusjonen handler egentlig om risiko, og en rimelig balansering av denne. Som byggherre kan det være ønskelig å diskutere andel egenkapitalbidrag med banken når du søker byggelån. Hvis ønsket er å bidra med mindre egenkapital for finansieringen, må banken vurdere den totale risikoen for lånet og vurdere om det er akseptabelt med den økte risikoen dette medfører. 

Banken vurderer risiko ved økt eksponeringen i sammenheng med øvrige viktige risikoelementer som er sentrale for prosjektet. Banken forutsetter at kunden bidrar med egenkapital for at risikofordeling balanse mellom kunde og bank skal være forenelig med bankens vurdering av risiko. Kunden må være forberedt på å selv ta risiko i sine investeringer med egne midler, og det er viktig for oss at kunden viser vilje og evne til å stå bak investeringen. Men det kan også være mange gode grunner til å akseptere en økt belåning.

UTNYTT EGENKAPITAL I BYGGELÅN BEST MULIG

Banker har rammeverk med krav til egenkapital for både tomt kreditt, byggelån og andre prosjektrelaterte finansieringer. I Pareto Bank strekker vi oss litt lenger. Gjennom god risikovurdering og tett samarbeid med kunder, ønsker vi å finne løsninger for at kapitalen i dine byggeprosjekter skal utnyttes best mulig. Kapitalen bør holdes i arbeid for å skape best mulig avkastning. 

Derfor forsøker vi å finne den optimale finansieringsstrukturen i hvert enkelt byggeprosjekt. Hvis det er sånn at du får best avkastning på egenkapitalen i byggeprosjektet, er det kanskje også mest hensiktsmessig at egenkapitalen plasseres der. Hvis du er opptatt av bedre kapitalutvikling i byggeprosjektene dine, les gjerne mer om det her.

Eiendom er definert som en alternativ investering, en investering utover det å sette penger på konto eller i aksjer. Slik markedet har vært de siste årene har eiendom vært en trygg investering som har gitt bra avkastning. For en etablert eiendomsaktør, som hovedsakelig bedriver eiendomsutvikling, er det derfor sannsynlig at det lønner seg å investere egenkapital i egne prosjekter. Hvis eiendomsaktøren skal inn i flere prosjekter blir det viktig å utnytte egenkapitalen og finansiell kapasitet best mulig for å skape maksimal avkastning over tid.

Her kommer Pareto Bank inn som en god rådgiver og sparringspartner. Når banken gjør vurderinger rundt risikoelementer ved byggelån, ser vi både på finansiell – men også organisatorisk kapasitet . Dersom du ønsker å gjennomføre tre prosjekter, men banken mener at så mange prosjekter blir for høy risiko, må du kanskje inn med mer egenkapital enn ønskelig i de prosjektene som er mest risikoutsatt. 

Klarer du å få en optimal utnyttelse av egenkapitalen din spredt på dine ulike prosjekter, betyr det også bedre likviditetsstyring – en annen viktig faktor som påvirker risikoen i prosjektet. Hvis eiendomsprosjektet i tillegg har en sikker og definert exit er det lettere å gire opp byggelånet.

 

Les mer om hvordan vi følger opp byggelån i denne saken.

KRAV TIL EGENKAPITAL VED BYGGELÅN I PARETO BANK

I Pareto Bank har vi et veiledende krav til egenkapitalbidrag på mellom 20 og 40 prosent ved tomtefinansiering. Vurderinger innenfor dette området avgjøres i bunn og grunn av prosjektets attraktivitet, livsløp, erfaring og gjennomføringsevne. 

Hvis du kjøper en tomt som krever dispensasjoner eller andre offentlige godkjennelser ønsker kanskje banken at du bidrar med 40 prosent egenkapital for en tomtekreditt. Kan du gå rett på rammetillatelse reduseres risiko for gjennomføring, og kanskje banken strekker seg for å tilby en finansiering med et redusert krav til egenkapitalbidrag. Om dette er 20 prosent eller et annet nivå, er avhengig av flere risikoelementer. Hvis det planlagte prosjektet i seg selv er bra og risikoen er lav, er banken mer komfortabel med å dekke en større del av kapitalbehovet. 

I Pareto Bank har vi veiledende krav til egenkapitalbidrag, men samtidig en dynamisk holdning til hvordan vi skal tilpasse finansiering og belåningsgrad etter vurdert risiko. Når risikoen er lav kan vi være mer fleksible. Skal vi for eksempel finansiere et prosjekt som er uten planrisiko og med lav salgsrisiko, kanskje langt ute i planprosessen, med en enkel søknadsprosess uten reguleringshensyn, og vi i tillegg har god erfaring med kunden fra tidligere, er vi som bank mer trygg på oss å strekke oss innenfor det veiledende egenkapitalkravet. 

Når vi skal finansiere eiendomsprosjekter er vi også opptatt av gjennomføringsevne og erfaring. Hos oss skal det være lønnsomt med et langsiktig kundeforhold. Vi ønsker å være fleksible for å få til prosjekter som er verdiskapende for både bank og kunde over tid.

VÆR TYDELIG PÅ RISIKO NÅR DU SØKER BYGGELÅN FRA BANKEN

Når du går i dialog med banken angående et eventuelt byggelån er det lurt å fremvise en realistisk holdning til risiko. Hvis du kan presentere potensielle fallgruver i prosjektet, samt hvilke tiltak som må til for å håndtere disse, vil dette styrke din troverdighet ovenfor banken og legge til rette for en god finansieringsløsning.

Les også: Slik søker du om lån til eiendomsutvikling 

For oss som bank er det viktig at du som kunde ikke bare fokuserer på oppsiden i et prosjekt når du søker om tomtelån eller byggelån fra Pareto Bank. Vi ønsker en realistisk tilnærming til risiko og nedside i dialog med banken. I Pareto Bank ønsker vi å være en diskusjonspartner som ser sammenhengen mellom utfordringer og potensiale i eiendomsprosjektet. Da kan vi sammen diskutere mulige tiltak for å håndtere risikoelementer, dersom de inntreffer. Dette gjør oss også mer kapable til å vurdere om vi kan strekke oss på belåningsgrad og egenkapitalkrav.

Å dokumentere potensial og risiko i eiendomsprosjektet ditt har betydning for finansieringsstrukturen samt øvrige betingelser. Hvis banken finner det forsvarlig å forutsette et lavere krav til egenkapital, kan det utgjøre vesentlige forskjeller i avkastning på investert kapital. Gode finansielle strukturer krever individuelle vurderinger og tilpassende løsninger for alle prosjekter, og vi har over mange år erfart at det er gjennom åpen dialog og gode diskusjoner vi kommer frem til de beste finansieringsløsningene for byggeprosjekter. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere dine planer – vi strekker oss langt for å gi deg høyere avkastning.

Av Magnus Berg Ihler i Pareto Bank
6. mai 2021
Views: 6

Artikler innen næringseiendom