Kommunal forkjøpsrett

Når en privat leiegård selges kan leietakerne få mulighet til å kjøpe gården de bor i og bli eiere av egen bolig. Det er Oslo kommune som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av leietakerne. Selger eller kjøper av gården plikter å melde om salget til Oslo kommune, som så undersøker om det er interesse blant leietakerne for å gjennomføre forkjøp. Dersom leietakerne ikke ønsker å forkjøpe kan kommunen forkjøpe på egne vegne.

[dsm_button button_one_text=”Oslo Kommune” button_one_url=”https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/kart-og-eiendomsinformasjon/kommunal-eiendom/kommunal-forkjopsrett/#toc-2″ button_one_lightbox_close_color=”#FFFFFF” button_one_tooltip=”on” button_one_tooltip_content=”Kilde: Oslo Kommune Nettside” button_two_url=”https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/kart-og-eiendomsinformasjon/kommunal-eiendom/kommunal-forkjopsrett/#toc-2″ button_two_tooltip=”on” button_two_tooltip_content=”Kilde; Oslo Kommune nettside” button_alignment=”right” separator_gap=”2px” _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” separator_text_font=”|||on|||||” separator_text_text_align=”center” separator_text_font_size=”19px” custom_button_one=”on” button_one_text_size=”27px” button_one_text_color=”#000000″ button_one_bg_color=”rgba(0,109,198,0.3)” button_one_border_width=”3px” button_one_border_color=”#FFFFFF” button_one_border_radius=”8px” button_one_use_icon=”off” custom_button_two=”on” button_two_text_color=”#000000″ button_two_bg_color=”#000000″ button_two_border_color=”#000000″ custom_padding=”|20%|10%|20%|false|true” separator_text_text_shadow_style=”preset2″ box_shadow_style_button_one=”preset2″ box_shadow_color_button_one=”rgba(0,0,0,0.37)” global_colors_info=”{}” button_one_bg_color__hover_enabled=”on|hover” button_one_border_color__hover_enabled=”on|hover” button_one_border_color__hover=”#000000″ box_shadow_horizontal_button_one__hover_enabled=”on|desktop” button_one_bg_color__hover=”rgba(0,109,198,0.3)”][/dsm_button]
HVA SKAL SELGER/KJØPER GJØRE
Forkjøpsrett for leietakere
Kommunens rolle
Forkjøpsretten følger av loven
Salg av leiegård kontra salg av aksjeselskap
Finansiering

Når en privat leiegård selges, eller overdras ved gave eller aksjesalg, plikter selger og kjøper å gi melding til kommunen om dette.

Meld inn salg av leiegård i Oslo kommune (logg inn)

Hvilke opplysninger selger eller kjøper skal gi, følger av en egen forskrift. Kommunen kaller det komplett melding når kommunen har mottatt alle de opplysningene som forskriften stiller krav om. Fra den datoen begynner lovens frist på fire måneder til å fatte vedtak å løpe.

Når en privat leiegård selges kan leietakerne få mulighet til å kjøpe gården de bor i og bli eiere av egen bolig. Dette betyr at leietakerne gis mulighet til å overta leiegården ved å tre inn i kjøpekontrakten på samme vilkår som opprinnelig kjøper. Leietakerne må overta hele leiegården, og de må selv finansiere kjøpet og etablere borettslag eller eierseksjonssameie.

Leietakere som ikke ønsker å delta i forkjøpet, men som ønsker å fortsette som leietakere, har anledning til dette.

Det er Oslo kommune som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av leietakerne.

Kommunen vurderer om det er aktuelt å benytte forkjøpsretten på vegne av leietakerne. Hvis kommunen vurderer at vilkårene for forkjøp er oppfylt, vil leietakerne bli invitert til et eget informasjonsmøte. Leietakere kan få rett til å kjøpe leiegården dersom flertallet av leietakerne i de bebodde leilighetene stemmer for et forkjøp, oppfyller visse vilkår og har nødvendig sikkerhetsstillelse.

Kommunen må fatte vedtak om forkjøp innen fire måneder fra den dagen EBY mottar komplett melding om salget. Dette innebærer at leietakerne har enda kortere tid, ca. tre måneder, til å bestemme seg for kjøp og til å stille nødvendig sikkerhet. Ved et forkjøp vil leietakerne tre inn i kjøpekontrakten.

For utfyllende informasjon om forkjøp, informasjonsmøte, vilkår, frister m.m. se informasjonsbrosjyre om kommunal forkjøpsrett til leiegårder i Oslo.

Informasjonsbrosjyre om kommunal forkjøpsrett til leiegårder i Oslo (PDF 0,6MB)

Kommunens oppgave er å vurdere om det er aktuelt å benytte forkjøpsretten. Dersom vilkår for forkjøp er oppfylt, vil kommunen invitere leietakerne til et informasjonsmøte. Deretter gjennomfører kommunen en skriftlig avstemming blant leietakerne for å finne ut av om det er flertall for forkjøp.

Når forkjøpsretten benyttes, er kommunens rolle å tilrettelegge for at leietakerne kan tre inn i kjøpet på de betingelser som fremgår av kjøpekontrakten. Kommunen skal være en tilrettelegger i prosessen.

Dersom leietakerne ikke ønsker å forkjøpe kan kommunen forkjøpe på vegne av Studentsamskipnaden eller på egne vegne.

Forkjøpsretten følger av lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder (leiegårdsloven). I tillegg har Oslo kommune fastsatt en instruks for hvordan Oslo kommune skal utøve forkjøpsretten (PDF 0,04 MB).

Loven og instruksen setter rammene for hvordan forkjøpsretten praktiseres i Oslo kommune. Dette innebærer for eksempel at EBY ikke har mulighet til å gi lengre tidsfrister enn det som står i loven.

Dersom det er selve eiendommen/leiegården som selges vil prisen fremgå av kjøpekontrakten mellom selger og kjøper. Dersom overdragelsen av eiendommen/leiegården skjer ved at samtlige aksjer i et aksjeselskap som eier gården blir solgt, fremgår ikke prisen for selve leiegården direkte av kjøpekontrakten. Dersom ikke leietakerne og selger/kjøper blir enige om verdien må denne fastsettes av retten ved rettslig skjønn, og det kan i slike tilfeller ta lang tid å få avgjort saken. Først når prisen er avklart, kan forkjøpet gjennomføres.

Det foreligger ingen egne støtteordninger for leietakere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. Leietakere må i tillegg til kjøpesummen dekke selgers og kjøpers utlegg i forbindelse med overdragelsen, egne utgifter i forbindelse med garantistillelse og eventuelle utgifter til rådgivere m.v. Sakskostnader ved eventuelt rettslig skjønn må også dekkes av leietakerne.

Sandvin Property hjelper til med finansiering og tilrettlegging.

Link Sandvin.Property

 

Næringseiendom kalkulator

Prøv vår næringseiendom kalkulator hvor du kan estimere leie, areal i forhold til verdi

 

 

 

 

 

Sandvin Property

Uttrykket Fasilitator og Akkvisisjon er enkel forklaring på noen av de tjenester vi utfører;

Søker og tilrettelegger eiendommer, som herunder ønskes brukt til utvikling eller forettningsdrift (yield case), eventuelt nye anlegg og byggeprosjekter. Oppgavene er ofte knyttet til finansiering og lokalisering av eiendomsforholdene hvor eiernes villighet til å overdra eiendommen for utvikling til nye konsepter.

Innlegg Blogg Artikkler

Avhendingsloven regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom. Avhending kan forstås som overdragelse. Loven kommer følgelig til anvendelse ved kjøp og salg av fast eiendom, men også ved bytte og gaveoverdragelser. Loven gjelder ikke ved...
Eiendommens tekniske stand har betydning for eierkostnader på kort og lang sikt og kan således påvirke økonomien i en transaksjon. Brudd på forskriftskrav, da særlig brann og HMS, kan dessuten få betydning for potensielt styreansvar og andre rettslige sanksjoner....
Formålet med Transaksjons ABC er å øke bevisstheten om hva meglerstandardene regulerer, når standardene kan benyttes og når det må skreddersøm til. Artikkelserien vil også omhandle en rekke enkelt temaer som kan ha stor betydning i enkelte transaksjoner. Det gje...
For kjøper av en utviklingseiendom kan det være ønskelig å tinglyse skjøte direkte til sluttkjøper for å spare dokumentavgift. At grunnbokshjemmelen forblir hos selger frem til eiendommen er ferdig utviklet innebærer at kjøper ikke har rettsvern for sitt erverv...
Eiere av bedrifter som har skapt en solid, lønnsom virksomhet kan av ulike årsaker ønske å realisere verdier som er bygget opp over mange år. Utgangspunktet kan være et forestående generasjonsskifte, at en eier ønsker å trappe ned sin rolle i virksomheten, at n...
Både hotellignende utleie og utleie av ferieleiligheter er avgiftspliktig med redusert sats på 12 %. Det betyr at særlig ved nyoppføring eller større rehabiliteringer, vil det lønne seg for leilighetshotellet å være omfattet av avgiftsplikten og dermed komme i f...
Valg av entreprenør er helt avgjørende når du skal utvikle eiendom. Entreprenøren er den viktigste leverandøren og samarbeidspartneren du har i prosjektet. Derfor er det viktig med grundige undersøkelser og vurderinger av aktuelle entreprenører for å sikre at va...
Hvem er erstatningsansvarlig dersom det skulle oppstå uforutsette kostnader på et nybygg for flere millioner kroner? Dette avhenger av byggeprosjektets valgte entrepriseform.
Eiendomsutvikling er en kapitalkrevende disiplin der riktig finansiering kan utgjøre millioner fra eller til inn i prosjektet. Vurderinger rundt avkastning på egenkapital bidrar til å rigge dine investeringer i eiendomsutvikling på en fordelaktig måte. Målet er at...
God likviditet gir større robusthet dersom det skulle oppstå uforutsette forhold du må løse raskt. Når banken skal finansiere ditt byggeprosjekt, er vi derfor opptatt av at det er tilstrekkelig disponibelt på byggekreditten til å ferdigstille prosjektet. Prosjek...
Det å få innvilget et lån kan være av avgjørende betydning for om ditt byggeprosjekt blir realisert eller ikke. For å kunne behandle lånesøknader så effektivt som mulig, er vi avhengig av å få god innsikt og forståelse av låneformålet.
Begrensningen i eierseksjonslovens § 23, som innebærer at ingen kan erverve flere enn to boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, skjerpes ved at begrensningen nå også vil gjelde indirekte erverv. Dagens regel har vært enkel å omgå ved at oppkjøp av seksjoner...
AREAL BESKRIVELSE – DEFINASJON Arealdefinasjon | Arealeffektivitet | Arealkostnader | Arealtyper | BRA | BRA-s | Bruttoareal | BTA | BYA | byggkvalitet | ByggSøk | byggteknisk forskrift | Eiendomsdrift | Eiendomsutvikling | Eierseksjoner | Fagord | Faguttrykk | FDV |...