Kommunal forkjøpsrett

Når en privat leiegård selges kan leietakerne få mulighet til å kjøpe gården de bor i og bli eiere av egen bolig. Det er Oslo kommune som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av leietakerne. Selger eller kjøper av gården plikter å melde om salget til Oslo kommune, som så undersøker om det er interesse blant leietakerne for å gjennomføre forkjøp. Dersom leietakerne ikke ønsker å forkjøpe kan kommunen forkjøpe på egne vegne.

K
L

Hva skal selger/kjøper gjøre

Når en privat leiegård selges, eller overdras ved gave eller aksjesalg, plikter selger og kjøper å gi melding til kommunen om dette.

Meld inn salg av leiegård i Oslo kommune (logg inn)

Hvilke opplysninger selger eller kjøper skal gi, følger av en egen forskrift. Kommunen kaller det komplett melding når kommunen har mottatt alle de opplysningene som forskriften stiller krav om. Fra den datoen begynner lovens frist på fire måneder til å fatte vedtak å løpe.

K
L

Forkjøpsrett for leietakere

Når en privat leiegård selges kan leietakerne få mulighet til å kjøpe gården de bor i og bli eiere av egen bolig. Dette betyr at leietakerne gis mulighet til å overta leiegården ved å tre inn i kjøpekontrakten på samme vilkår som opprinnelig kjøper. Leietakerne må overta hele leiegården, og de må selv finansiere kjøpet og etablere borettslag eller eierseksjonssameie.

Leietakere som ikke ønsker å delta i forkjøpet, men som ønsker å fortsette som leietakere, har anledning til dette.

Det er Oslo kommune som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av leietakerne.

Kommunen vurderer om det er aktuelt å benytte forkjøpsretten på vegne av leietakerne. Hvis kommunen vurderer at vilkårene for forkjøp er oppfylt, vil leietakerne bli invitert til et eget informasjonsmøte. Leietakere kan få rett til å kjøpe leiegården dersom flertallet av leietakerne i de bebodde leilighetene stemmer for et forkjøp, oppfyller visse vilkår og har nødvendig sikkerhetsstillelse.

Kommunen må fatte vedtak om forkjøp innen fire måneder fra den dagen EBY mottar komplett melding om salget. Dette innebærer at leietakerne har enda kortere tid, ca. tre måneder, til å bestemme seg for kjøp og til å stille nødvendig sikkerhet. Ved et forkjøp vil leietakerne tre inn i kjøpekontrakten.

For utfyllende informasjon om forkjøp, informasjonsmøte, vilkår, frister m.m. se informasjonsbrosjyre om kommunal forkjøpsrett til leiegårder i Oslo.

K
L

Kommunens rolle

Kommunens oppgave er å vurdere om det er aktuelt å benytte forkjøpsretten. Dersom vilkår for forkjøp er oppfylt, vil kommunen invitere leietakerne til et informasjonsmøte. Deretter gjennomfører kommunen en skriftlig avstemming blant leietakerne for å finne ut av om det er flertall for forkjøp.

Når forkjøpsretten benyttes, er kommunens rolle å tilrettelegge for at leietakerne kan tre inn i kjøpet på de betingelser som fremgår av kjøpekontrakten. Kommunen skal være en tilrettelegger i prosessen.

Dersom leietakerne ikke ønsker å forkjøpe kan kommunen forkjøpe på vegne av Studentsamskipnaden eller på egne vegne.

K
L

Forkjøpsretten følger av loven

Forkjøpsretten følger av lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder (leiegårdsloven). I tillegg har Oslo kommune fastsatt en instruks for hvordan Oslo kommune skal utøve forkjøpsretten (PDF 0,04 MB).

Loven og instruksen setter rammene for hvordan forkjøpsretten praktiseres i Oslo kommune. Dette innebærer for eksempel at EBY ikke har mulighet til å gi lengre tidsfrister enn det som står i loven.

K
L

Salg av leiegård kontra salg av aksjeselskap

Dersom det er selve eiendommen/leiegården som selges vil prisen fremgå av kjøpekontrakten mellom selger og kjøper. Dersom overdragelsen av eiendommen/leiegården skjer ved at samtlige aksjer i et aksjeselskap som eier gården blir solgt, fremgår ikke prisen for selve leiegården direkte av kjøpekontrakten. Dersom ikke leietakerne og selger/kjøper blir enige om verdien må denne fastsettes av retten ved rettslig skjønn, og det kan i slike tilfeller ta lang tid å få avgjort saken. Først når prisen er avklart, kan forkjøpet gjennomføres.

K
L

Finansiering

Det foreligger ingen egne støtteordninger for leietakere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. Leietakere må i tillegg til kjøpesummen dekke selgers og kjøpers utlegg i forbindelse med overdragelsen, egne utgifter i forbindelse med garantistillelse og eventuelle utgifter til rådgivere m.v. Sakskostnader ved eventuelt rettslig skjønn må også dekkes av leietakerne.

Sandvin Property hjelper til med finansiering og tilrettlegging.

Innlegg Blogg Artikkler

Lov om Eierseksjon

Lov om Eierseksjon

lov om eierseksjoner   lov om eierseksjoner I forbindelse med at det er kommet ny lov om eierseksjoner så ønsker vi å informere om noen praktiske endringer. Her er noen hovedpunkter Dette gjelder både for nybygg og eksisterende bygg. Dvs. at et råloft nå kan bli...

les mer
Ny Eierseksjon Lov i 2018

Ny Eierseksjon Lov i 2018

Den nye eierseksjonsloven trer i kraft fra 1. januar 2018. Det har regjeringen nå bestemt. Her er de viktigste endringene i den nye loven. Loven innebærer samlet sett betydelige forenklinger til fordel for både privatpersoner, byggenæringen og kommunene. – Regjeringen...

les mer
Søker etter Næringseiendom og Boliggårder

Søker etter Næringseiendom og Boliggårder

Verdiskapning av din eiendom Eiendomstransaksjoner foregår oftere enn det man tror, over 50% foregår utenom det annonserte markedet, mulig at den neste handel er din eiendom eller din nabo, hvem vet! Om du har en eiendom du ønsker å undersøk potensialet på, så ta...

les mer
Huskeliste for Eiendomsmegling

Huskeliste for Eiendomsmegling

Hva bør man huske på ved oppdrag om eiendomsmegling? Advokatforeningen har utarbeidet en huskeliste som tar for seg eiendomsmeglingsoppdrag fra A til Å. Listen er ment som et hjelpemiddel med og gir ikke en uttømmende oversikt over advokatens plikter ved denne type...

les mer
Når du skal leie næringslokaler

Når du skal leie næringslokaler

Innlegg Når du skal leie NæringslokalerKilde: NE.NO Start tidlig og bruk god tid Det verste du kan gjøre når leiekontrakten din tikker mot slutten, er å vente til rett før utløpet av kontrakten før du starter eiendomssøket. Da risikerer du å stå uten alternativer hvis...

les mer

Næringseiendom kalkulator

Prøv vår næringseiendom kalkulator hvor du kan estimere leie, areal i forhold til verdi

 

 

 

 

 

Sandvin Property

Uttrykket Fasilitator og Akkvisisjon er enkel forklaring på noen av de tjenester vi utfører;

Søker og tilrettelegger eiendommer, som herunder ønskes brukt til utvikling eller forettningsdrift (yield case), eventuelt nye anlegg og byggeprosjekter. Oppgavene er ofte knyttet til finansiering og lokalisering av eiendomsforholdene hvor eiernes villighet til å overdra eiendommen for utvikling til nye konsepter.