Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

Om Pareto Bank

I Pareto bank finansierer vi til enhver tid omlag 150 byggeprosjekter. Vi har derfor god innsikt i de problemstillingene du som byggherre kan støte på. Vi har tett og åpen dialog gjennom hele prosjektfasen med våre kunder, slik at vi sammen kan løse eventuelle utfordringer så tidlig og raskt som mulig. Det å ha en god plan for gjennomføring gir alle involverte parter forutsigbarhet i byggeprosessen, og et godt utgangspunkt for deg som byggherre.

Det er viktig for oss at du som  byggherre lykkes og får realisert prosjektene dine med god gevinst. Gevinst i et prosjekt er det beste grunnlag for ytterligere verdiskapning i det neste. Vi er opptatt av å holde kapitalen i arbeid og at vi sammen med våre kunder finner muligheter for nye prosjekter. Vi kaller det skreddersøm.

Ta kontakt Eiendoms Avdelingen

-Hvis du jobber med eiendomsutvikling vet du at dette er en kapitalkrevende disiplin og rask tilgang på kapital er et konkurransefortrinn som gjør deg i stand til å gripe de gode mulighetene.

Vi vet at behovet for finansiering kan oppstå raskt. Det kan dreie seg om alt fra finansiering av mulige tomtekjøp til uforutsette hendelser underveis i prosjektet. Det å få innvilget et lån kan være av avgjørende betydning for om ditt byggeprosjekt blir realisert eller ikke.

 

For å kunne behandle lånesøknader så effektivt som mulig, er vi avhengig av å få god innsikt og forståelse av låneformålet.

En god lånesøknad forenkler denne prosessen. Arbeidet du legger ned i en veldokumentert søknad vil betale seg i form av en effektiv beslutningsprosess.

Les også: Fordelene med Pareto Bank når du driver med eiendomsutvikling

BYGGEPROSJEKTET GODT NÅR DU SØKER OM LÅN TIL EIENDOMSUTVIKLING

Når banken vurderer om den skal finansiere et byggeprosjekt er det nødvendig å skaffe seg et så helhetlig bilde av investeringsobjektet som mulig. Til dette trenger vi gode beskrivelser av:

 • eiendommen du vil kjøpe
 • hvordan du planlegger å utvikle den
 • når banken skal få pengene sine tilbake

Husk at dokumentasjon er et nøkkelord, og vi ønsker heller for mye enn for lite. En detaljert beskrivelse finne du i vår gratis e-bok “Slik lykkes du med eiendomsutvikling”

Når du skal skrive en god lånesøknad kan det være nyttig å forholde deg til en strukturert form. Da får banken enklere oversikt over eiendomsprosjektet, og kan bruke tid på å vurdere og behandle forespørsel og ikke tyde struktur og oppsett i kalkyler. Samtidig viser du at du representerer en kompetent og seriøs eiendomsutvikler som har gjort gode vurderinger i en innledende fase.

 

LÅN TIL EIENDOMSUTVIKLING OG DOKUMENTASJONSKRAV

Overordnet skal søknaden din  beskrive finansieringsbehov, finansieringsformål og hvordan forventet tilbakebetaling skal oppfylles.

En optimal lånesøknad visualiserer byggeprosjektet i dets nåværende form, hvordan det skal bli, samt beskrive den foredlingen som må til for å komme dit. Her står en troverdig fremstilling av økonomien i eiendomsprosjektet sentralt. En detaljert og realistisk prosjektkalkyle er nødvendig for å belyse dette punktet.

For at banken skal danne seg et riktig bilde av prosessen, er det behov for utfyllende dokumentasjon om eiendommen som skal finansieres.  Dette kan typisk være:

 • prosjektkalkyle
 • kjøpekontrakter,
 • verdivurderinger
 • vedtak på offentlige tillatelser
 • situasjonskart,
 • prosjekttegninger
 • fremdriftsplan.

I tillegg ønskes informasjon om for eksempel relevante samarbeidspartnere i byggeprosjektet, byggestart, byggetid, og utsalgspriser. Her kan du lese mer om hvordan du skaper et lønnsomt byggeprosjekt.

For nye, potensielle utbyggere  vil det også være et utvidet behov for dokumentasjon som identifiserer selve selskapet og konsernet. Dette kan dreie seg om organisasjonskart, CV til nøkkelpersoner, eierstrukturer og referanseprosjekter.

Til slutt må du beskrive eiendomsselskapets  forhold til bærekraftige og ansvarlige investeringer, noe som ofte forkortes ESG (Environmental, Social and Governance), og handler om miljø, samfunnsansvar og eierstyring. Globalt har ESG blitt et vanlig styringsparameter, og det er også et moment vi tar hensyn til i vår risikoanalyse av byggeprosjektet.

Gratis e-bok: «Slik lykkes du med eiendomsutvikling»

 

TRE PUNKTER BANKEN VURDERER FOR Å INNVILGE LÅN TIL EIENDOMSUTVIKLING

For at banken skal kunne vurdere mulighetene for byggelån, er det tre forhold som må være på det rene. For det første må vi betrakte deg som en troverdig utbygger og samarbeidspartner, vi må se at risikoen i byggeprosjektet er akseptabel og at prosjekthorisonten er realistisk og håndterbar.

Det er tre sentrale punkter som belyser dette:

 • Prosjektkalkyle
 • Verdivurdering/takst
 • Likviditetsprognose

Prosjektkalkylen beskriver inntekter og utgifter i prosjektet som tilslutt utgjør en fortjeneste.

Verdivurdering og takst danner grunnlag for låneutmålingen. Her vil overveielser rundt kjøpesum, markedsverdi og hvorvidt eiendommen er kjøpt i et åpent eller lukket marked være av betydning.

Når banken gjør en vurdering på om den skal tilby et eiendomsselskap lån, må virksomheten kunne redegjøre for at den kan betjene forpliktelsene sine. Når den vanligste årsaken til at byggeprosjekter strander er mangel på likviditet, er det åpenbart at likviditetsprognosen er en sentral brikke i vårt vurderingsgrunnlag.

Et likviditetsbudsjett estimerer hvor mye arbeidskapital du har tilgjengelig til enhver tid. Har du ikke likviditet, er ikke prosjektet liv laga.

Når det er sagt ønsker vi i Pareto bank å være fleksible for å kunne tilby finansiering til eiendomsutvikling. Vi behandler alle byggeprosjekter individuelt for å finne finansieringsløsninger tilpasset det enkelte prosjektets behov.  Les mer om hvordan vi følger opp byggeprosjekter og byggelån her.

Vi  vet at tilgang på kapital er det største konkurransefortrinnet du har når du driver med eiendomsutvikling, derfor trenger du svar raskt. Har du en veldokumentert lånesøknad, kan vi gi presise tilbakemeldinger enda raskere.

OM BLOGGEN

Tett på er din kilde til faglig kunnskap, fornyet innsikt og nyttige verktøy knyttet til finansiering, arbeidskapital- og likviditetsstyring og planlegging av lønnsom vekst.

Besøk www.paretobank.no

Kilde: Paretobank.no   Av Magnus Berg Ihler 18. februar 2021

 

 

 

april 13, 2024 -Dagens Dato-
februar 21, 2021 -Publisert-

Artikler innen næringseiendom

Relaterte Innlegg Tags: Næringseiendom | Vurdering av finansiering
Avhendingsloven med lovkommentarer

Avhendingsloven med lovkommentarer

Avhendingsloven regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom. Avhending kan forstås som overdragelse. Loven kommer følgelig til anvendelse ved kjøp og salg av fast eiendom, men også ved bytte og gaveoverdragelser. Loven gjelder ikke ved...
Typiske funn i teknisk due diligence

Typiske funn i teknisk due diligence

Eiendommens tekniske stand har betydning for eierkostnader på kort og lang sikt og kan således påvirke økonomien i en transaksjon. Brudd på forskriftskrav, da særlig brann og HMS, kan dessuten få betydning for potensielt styreansvar og andre rettslige sanksjoner....
DLA Piper har laget en artikkelserien “Transaksjons ABC”

DLA Piper har laget en artikkelserien “Transaksjons ABC”

Formålet med Transaksjons ABC er å øke bevisstheten om hva meglerstandardene regulerer, når standardene kan benyttes og når det må skreddersøm til. Artikkelserien vil også omhandle en rekke enkelt temaer som kan ha stor betydning i enkelte transaksjoner. Det gje...
Blankoskjøte, Generalfullmakt og Sikringsobligasjon

Blankoskjøte, Generalfullmakt og Sikringsobligasjon

For kjøper av en utviklingseiendom kan det være ønskelig å tinglyse skjøte direkte til sluttkjøper for å spare dokumentavgift. At grunnbokshjemmelen forblir hos selger frem til eiendommen er ferdig utviklet innebærer at kjøper ikke har rettsvern for sitt erverv...
Slik bruker du finansiering som verktøy i eierskifte

Slik bruker du finansiering som verktøy i eierskifte

Eiere av bedrifter som har skapt en solid, lønnsom virksomhet kan av ulike årsaker ønske å realisere verdier som er bygget opp over mange år. Utgangspunktet kan være et forestående generasjonsskifte, at en eier ønsker å trappe ned sin rolle i virksomheten, at n...
Leilighetshoteller – avgiftspliktig eller unntatt fra avgift?

Leilighetshoteller – avgiftspliktig eller unntatt fra avgift?

Både hotellignende utleie og utleie av ferieleiligheter er avgiftspliktig med redusert sats på 12 %. Det betyr at særlig ved nyoppføring eller større rehabiliteringer, vil det lønne seg for leilighetshotellet å være omfattet av avgiftsplikten og dermed komme i f...
Slik tar du ned entreprenørrisiko i eiendomsprosjektet

Slik tar du ned entreprenørrisiko i eiendomsprosjektet

Valg av entreprenør er helt avgjørende når du skal utvikle eiendom. Entreprenøren er den viktigste leverandøren og samarbeidspartneren du har i prosjektet. Derfor er det viktig med grundige undersøkelser og vurderinger av aktuelle entreprenører for å sikre at va...